RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Aura Meble, Centrum Handlowe Elżbieta Kaczorowska, Piaski 1a, 63-645 Łęka Opatowska

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

 

Co RODO oznacza:

·         Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.

·         Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Centrum Handlowe Elżbieta Kaczorowska Piaski 1a, 63-645 Łęka Opatowska, NIP: 6190002085, Regon: 250538409.

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Centrum Handlowe Elżbieta Kaczorowska Piaski 1a, 63-645 Łęka Opatowska lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: chpiaski@post.pl

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@chpiaski.com.pl

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

·         żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

·         wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, które Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

·         marketingu produktów i/lub usług,

·         realizacji produkcji,

·         oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,

·         obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

Z poważaniem

Centrum Handlowe Elżbieta Kaczorowska, Piaski 1a, 63-645 Łęka Opatowska